Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 
Data: 2010-05-25
Znak: TA/ZP-8/2010


OGŁOSZENIE wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem ofert złożonych na poszczególne części:

 

Dla części 1 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa – Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 75.893,76 zł i uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert;

Dla części 2 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa – Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 123.960,54 zł i uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert;

Dla części 3 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa – Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 182.466,86 zł i uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert;

Dla części 4 – KOMPUTRONIK S.A., ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa – Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 79.668,44 zł i uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert;

Dla części 5 – VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa – Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto 108.633,68 zł i uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp zawiadomił firmę VECTO Sp. z o.o. o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanej poprawki, w części 5 zamówienia i łączna kwota brutto wynosi 112.559,03 zł.