Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-02-11

Znak: TA/ZP-3/2011

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.Zawarty w SIWZ warunek wykazania się doświadczeniem zawodowym – realizacja co najmniej jednej dostawy podobnej aparatury tj. wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych, o wartości co najmniej 100.000 zł brutto był warunkiem wygórowanym i nieuzasadnionym.