Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data:2011-07-04
Znak: TA/ZP-17/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej "ustawą Pzp", na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Została złożona tylko jedna oferta przez firmę

VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
,

która zaoferowała cenę brutto za poszczególne części:


Część 1 – cena brutto 32.987,37 zł;
Część 2 – cena brutto 192.807,67 zł;
Część 3 – cena brutto 48.148,12 zł;
Część 4 – cena brutto 21.003,48 zł;
Część 5 – cena brutto 104.108,82 zł.

W części 6 i 7 zamówienia Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ze względu na brak złożonych ofert.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, na poszczególne części, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.