Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-02-24

Znak: TA/ZP-4/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy


RADWAG Wagi Elektroniczne, Oddział Warszawa, ul. Bony 41B, 02-496 Warszawa.


Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1 – MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

Oferta nr 2 – RADWAG Oddział Warszawa, ul. Bony 41B, 02-496 Warszawa

Oferta nr 3 – SARTORIUS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

Porównanie złożonych ofert

 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena – 100%
1.
38,21 pkt
2.
100,00 pkt
3.
50,62 pkt

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.