Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 11.01.2022 r.

OG/OZ-20/2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawę energii elektrycznej dla CIOP-PIB”

 

Zamawiający, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, działając na podstawie art. 260 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie:

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia

W postępowaniu została złożona jedna oferta:

Oferta nr 1 złożona przez ENTRADE Sp. z o. o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce; cena oferty brutto: 1.799.920,50 zł.

Przed otwarciem ofert w dniu 23.12.2021 r. Zamawiający udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 875.637,00 zł brutto.

W związku z tym, że cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zmuszony był unieważnić prowadzone postępowanie.