Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 19.09.2018 r.

EZ/ZP-15/2018

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzła cieplnego w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na modernizację węzła cieplnego w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

EEP sp. z o.o.

ul. Bronisława Czecha 57

04-555 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

2

EKOPROJEKT sp. z o.o.

Al. Krakowska 224

02-219 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,79

10

98,79

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę EEP sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 57, 04-555 Warszawa, została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.