Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 18.06.2018 r.

TP/ZP-7/2018

  

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług eksperta ds. programowania w języku JAVA

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług eksperta ds. programowania w języku JAVA, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium wykonanie próbki

Liczba punktów w kryterium wytworzenie lub udział w wytworzeniu w języku JAVA oprogramowania systemów bazodanowych klasy CRM/ERP

Liczba punktów w kryterium udział w tworzeniu oprogramowania aplikacji wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Michał Walicki

ul. Hirszfelda 1 m 49

02-776 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40

40

5

10

95

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez Pana Michała Walickiego, zam. przy ul. Hirszfelda 1 m 49, 02-776 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.