Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy dla Części 1A oraz Części 1B pkt. 1B.2.1, 1B.3.1, 1B.4, 1B.5, 1B.6 oraz do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla Części 1B pkt. 1B.1, 1B.2.2, 1B.3.2, 1B.7

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy dla Części 1A oraz Części 1B pkt. 1B.2.1, 1B.3.1, 1B.4, 1B.5, 1B.6 oraz do 5 tygodni od dnia podpisania umowy Części 1B pkt. 1B.1, 1B.2.2, 1B.3.2, 1B.7

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy dla Części 1A oraz Części 1B pkt. 1B.2.1, 1B.3.1, 1B.4, 1B.5, 1B.6 oraz do 4 tygodni od dnia podpisania umowy Części 1B pkt. 1B.1, 1B.2.2, 1B.3.2, 1B.7

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy dla Części 1A oraz Części 1B pkt. 1B.2.1, 1B.3.1, 1B.4, 1B.5, 1B.6 oraz do 5 tygodni od dnia podpisania umowy Części 1B pkt. 1B.1, 1B.2.2, 1B.3.2, 1B.7

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

 

3

 

 

98

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.