Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

3

CS sp. z.o.o

ul. Rosoła 44 lok. U6A

02-786 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

82,27

4

HOJO sp. z o.o.

ul. Fosa 25

02-768 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

3

CS sp. z.o.o

ul. Rosoła 44 lok. U6A

02-786 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

75,66

4

HOJO sp. z o.o.

ul. Fosa 25

02-768 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

MEGA BŁYSK GROUP

Mariusz Pawlak

ul. Piotrkowska 99

90-425 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

100

4

HOJO sp. z o.o.

ul. Fosa 25

02-768 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

72,81

Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy i o odrzuceniu oferty firmy MARGO Michał Nalepa, ul. Smetany 9 lok.1B, 92-503 Łódź.

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:

Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art.24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp -Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w dniu 13.12.2016 r. wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz  wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie.

Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 19.12.2016 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu – sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 i 2 zamówienia - HOJO sp. z o.o., ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa;

Część 3 zamówienia - MEGA BŁYSK GROUP Mariusz Pawlak, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.