Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO Sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 100 punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło ośmiu Wykonawców: 
Oferta nr 1 - FURNEL TRAVEL International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa; 
Oferta nr 2 - MCI Sp. z o.o., ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków;

Oferta nr 3 - HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO Sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa; 
Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe SUPERTOUR Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa; 
Oferta nr 5 - Agencja Podróży TRANSER, Plac Solny 18/19, 50-063 Wrocław; 
Oferta nr 6 - TOP –PODRÓŻE Ewa Koś, Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin; 
Oferta nr 7 - BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 30 lok. 213, 00-336 Warszawa; 
Oferta nr 8 - DELTA TOUR Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty

Liczba pkt w kryterium wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego

Liczba pkt w kryterium wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego zagranicznego

Liczba pkt w kryterium wysokość składki ubezpieczenia zajeden dzień podróży brutto

Razem

1. 8,90 
------ x 80 = 79,11 
9,00
6,15 
------ x 10 = 4,39 
14,00
1,90 
------ x 10 = 7,72 
2,46

91,22

2. 8,90 
------ x 80 = 64,73 
11,00
6,15 
------ x 10 = 6,15 
10,00
1,90 
------ x 10 = 7,60 
2,50

78,48

3. 8,90 
------ x 80 = 80 
8,90
6,15 
------ x 10 = 10 
6,15
1,90 
------ x 10 = 10 
1,90

100

4. 8,90 
------ x 80 = 24,55 
29,00
6,15 
------ x 10 = 3,33 
18,45
1,90 
------ x 10 = 6,33 
3,00

34,21

8. 8,90 
------ x 80 = 71,20 
10,00
6,15 
------ x 10 = 6,15 
10,00
1,90 
------ x 10 = 3,17 
6,00

80,52

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony został Wykonawca – Agencja Podróży Transer (adres siedziby: Plac Solny 18/19, 50 – 063 Wrocław).

Uzasadnienie prawne i faktyczne wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał w wykazie usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, że w okresie ostatnich trzech lat świadczył lub świadczy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej trzy usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przeloty zagraniczne oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne, o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN. Z załączonych referencji wynika, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia.

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Ponadto, w toku postępowania zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 6 – TOP PODRÓŻE Ewa Koś, Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę TOP PODRÓŻE Ewa Koś, ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w złożonej ofercie, zaoferował wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego 0,01 zł oraz wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego zagranicznego 0,01 zł. Zamawiający, w toku badania ofert, wezwał Wykonawcę w dniu 13.12.2013 r. do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego faksem pismo zawierające wyjaśnienia Wykonawcy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednak wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę potwierdzają, że cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązujące orzecznictwo wskazuje, iż istotnym jest, aby Wykonawca składając wyjaśnienia wskazał, które z elementów art. 90 ust. 2 ustawy Pzp przyczyniają się do tak korzystnego ukształtowania ceny (np.: wyrok KIO 2251/11, KIO 2559/11, KIO 2573/11 i in.).

Wyjaśnienia Wykonawcy, że cena 0,01 zł za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego objęła wszystkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia, są dla Zamawiającego niewystarczające. Taka oferta, zawiera bowiem cenę niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych dla tego typu usług. Tym samym, zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców. Narażony jest też interes Zamawiającego, ponieważ powstałe w ten sposób straty musiałyby wpłynąć na kwestię należytego wykonania świadczenia lub zostać zrekompensowane poprzez podniesienie cen innych świadczeń. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wystawienie biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego jest jedną z czynności w procesie pozyskiwania biletu przez Zamawiającego, a opis przedmiotu zamówienia określa szereg czynności poprzedzających i finalizujących proces nabycia biletów od Wykonawcy. Każda z tych czynności wymaga zaangażowania ze strony Wykonawcy takich elementów kosztowych, jak praca osób zatrudnionych, użycie Internetu, telefonu, zużycie materiałów biurowych, kosztów utrzymania lokalu, w którym Wykonawca prowadzi swoją działalność, użycia programów rezerwacyjnych oraz wiele innych kosztów ponoszonych indywidualnie przez Wykonawcę. Zaoferowana cena 0,01 zł za wystawienie biletu lotniczego i kolejowego musiałaby u Wykonawcy wystarczyć na pokrycie wszystkich tych kosztów.

Ponadto należy wskazać, że z zapisu SIWZ, dotyczącego sposobu obliczania ceny (vide Rozdział XIV SIWZ) jednoznacznie wynika, że opłata transakcyjna musi uwzględniać rzeczywiste koszty wystawienia biletu lotniczego i kolejowego oraz koszt jego dostarczenia do Zamawiającego. 

W ocenie Zamawiającego, zaoferowana przez Wykonawcę cena za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego i kolejowego zagranicznego w kwocie 0,01 zł brutto oznacza, że Wykonawca zaoferował realizację usługi poniżej kosztów własnych. W konsekwencji uznać należy, że jedynym celem, który chciał osiągnąć Wykonawca było uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi wykonawcami w prowadzonym postępowaniu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Z uwagi na brak definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, należy oprzeć się na wykładni językowej, gdzie użyty zwrot oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Powyższe rozumowanie potwierdza wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., V Ca 1020/02, ZPO 2002, nr 1, poz. 68, dotyczący co prawda uchylonej już ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże zawarte w jego uzasadnieniu stwierdzenie, odnoszące się do wysokości cen podawanych w ofertach, zachowuje aktualność. Sąd stwierdził w nim, że „kwota 1 zł, jako odpowiadająca miesięcznemu kosztowi zarządzania obiektami i wynagrodzenia zarządcy (...), jest oczywiście nierealna z punktu widzenia logiki i doświadczenia życiowego i racjonalności decyzji ekonomicznych przedsiębiorców". Obowiązek odrzucenia takiej oferty jest spowodowany więc z jednej strony obawą o nienależyte wykonanie zamówienia, z drugiej zaś – brakiem zgody na zachowania wykonawców, które godzą w uczciwą konkurencję. [vide: Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Ponadto, przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). stanowi, iż "czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Natomiast zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów własnych, [Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Zdaniem Zamawiającego oferta Wykonawcy jest niezgodna zarówno z prawem, jak i dobrymi obyczajami w sposób zagrażający i naruszający interesy zarówno drugiego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu, jak i bezpośrednio interesy Zamawiającego. Oczywistym jest, iż zaniżanie cen przez jednego z wykonawców, może prowadzić do eliminacji z rynku innych wykonawców, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami (tak też wyrok KIO 297/12 z dnia 21.02.2012r.). Warto tutaj przywołać inne istotne dla oceny sprawy orzeczenie, w którym czytamy, że "dla ustalenia, że działania producenta wypełniają znamiona deliktu opisanego w art. 3 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie trzeba wykazywać naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, wystarczy ustalenie, że taka działalność owemu interesowi zagraża" (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 października 2006 I ACa 1103/06).

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy, której choćby tylko niektóre ze świadczeń są nieekwiwalentne może powodować jej nieważność w całości lub części, na podstawie art. 58 § 2 K.c. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010, sygn. IV CSK 432/09 "Umowa naruszająca zasadę ekwiwalentności świadczeń (rażąca dysproporcja świadczeń) stron może być oceniona - w świetle postanowień art. 58 § 2 k.c., zwłaszcza wówczas, gdy nie powstały wszystkie przesłanki wyzysku przewidziane w art. 388 § 1 k.c.”). 

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zatem w świetle powyższych ustaleń Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Oferta nr 7 – BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., u. M. Kopernika 30 lok. 213, 00-336 Warszawa

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w złożonej ofercie, zaoferował wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego 0,01 zł. Zamawiający, w toku badania ofert, wezwał Wykonawcę w dniu 13.12.2013 r. do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Zamawiającego pocztą pismo zawierające wyjaśnienia Wykonawcy. Jednak wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę potwierdzają, że cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Obowiązujące orzecznictwo wskazuje, iż istotnym jest, aby Wykonawca składając wyjaśnienia wskazał, które z elementów art. 90 ust. 2 ustawy Pzp przyczyniają się do tak korzystnego ukształtowania ceny (np.: wyrok KIO 2251/11, KIO 2559/11, KIO 2573/11 i in.).

Wyjaśnienia Wykonawcy, że cena 0,01 zł za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego objęła wszystkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia, są dla Zamawiającego niewystarczające. Taka oferta, zawiera bowiem cenę niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych dla tego typu usług. Tym samym, zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy naruszałoby zasadę równego traktowania Wykonawców. Narażony jest też interes Zamawiającego, ponieważ powstałe w ten sposób straty musiałyby wpłynąć na kwestię należytego wykonania świadczenia lub zostać zrekompensowane poprzez podniesienie cen innych świadczeń. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wystawienie biletu lotniczego zagranicznego jest jedną z czynności w procesie pozyskiwania biletu przez Zamawiającego, a opis przedmiotu zamówienia określa szereg czynności poprzedzających i finalizujących proces nabycia biletów od Wykonawcy. Każda z tych czynności wymaga zaangażowania ze strony Wykonawcy takich elementów kosztowych, jak praca osób zatrudnionych, użycie Internetu, telefonu, zużycie materiałów biurowych, kosztów utrzymania lokalu, w którym Wykonawca prowadzi swoją działalność, użycia programów rezerwacyjnych oraz wiele innych kosztów ponoszonych indywidualnie przez Wykonawcę. Zaoferowana cena 0,01 zł za wystawienie biletu lotniczego musiałaby u Wykonawcy wystarczyć na pokrycie wszystkich tych kosztów.

W ocenie Zamawiającego, zaoferowana przez Wykonawcę cena za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w kwocie 0,01 zł brutto oznacza, że Wykonawca zaoferował realizację usługi poniżej kosztów własnych. W konsekwencji uznać należy, że jedynym celem, który chciał osiągnąć Wykonawca było uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi wykonawcami w prowadzonym postępowaniu z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Z uwagi na brak definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, należy oprzeć się na wykładni językowej, gdzie użyty zwrot oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Powyższe rozumowanie potwierdza wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., V Ca 1020/02, ZPO 2002, nr 1, poz. 68, dotyczący co prawda uchylonej już ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże zawarte w jego uzasadnieniu stwierdzenie, odnoszące się do wysokości cen podawanych w ofertach, zachowuje aktualność. Sąd stwierdził w nim, że „kwota 1 zł, jako odpowiadająca miesięcznemu kosztowi zarządzania obiektami i wynagrodzenia zarządcy (...), jest oczywiście nierealna z punktu widzenia logiki i doświadczenia życiowego i racjonalności decyzji ekonomicznych przedsiębiorców". Obowiązek odrzucenia takiej oferty jest spowodowany więc z jednej strony obawą o nienależyte wykonanie zamówienia, z drugiej zaś – brakiem zgody na zachowania wykonawców, które godzą w uczciwą konkurencję. [vide: Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Ponadto, przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). stanowi, iż "czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta". Natomiast zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów własnych, [Włodzimierz Dzierżanowski, Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Lex 2010].

Zdaniem Zamawiającego oferta Wykonawcy jest niezgodna zarówno z prawem, jak i dobrymi obyczajami w sposób zagrażający i naruszający interesy zarówno drugiego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu, jak i bezpośrednio interesy Zamawiającego. Oczywistym jest, iż zaniżanie cen przez jednego z wykonawców, może prowadzić do eliminacji z rynku innych wykonawców, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami (tak też wyrok KIO 297/12 z dnia 21.02.2012r.). Warto tutaj przywołać inne istotne dla oceny sprawy orzeczenie, w którym czytamy, że "dla ustalenia, że działania producenta wypełniają znamiona deliktu opisanego w art. 3 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie trzeba wykazywać naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, wystarczy ustalenie, że taka działalność owemu interesowi zagraża" (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 października 2006 I ACa 1103/06).

Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy, której choćby tylko niektóre ze świadczeń są nieekwiwalentne może powodować jej nieważność w całości lub części, na podstawie art. 58 § 2 K.c. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010, sygn. IV CSK 432/09 "Umowa naruszająca zasadę ekwiwalentności świadczeń (rażąca dysproporcja świadczeń) stron może być oceniona - w świetle postanowień art. 58 § 2 k.c., zwłaszcza wówczas, gdy nie powstały wszystkie przesłanki wyzysku przewidziane w art. 388 § 1 k.c.”). 

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zatem w świetle powyższych ustaleń Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2)        odrzucenia oferty Wykonawcy.

 

Termin wniesienia odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", w art. od 179 do 198.