Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wsparcia  technicznego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę w zakresie wsparcia  technicznego Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, na  poszczególne części zamówienia.

Wybrana została oferta Wykonawcy COMP  S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy  Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na  wniesienie środków ochrony prawnej.