Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 29.07.2013 r.
TA/ZP-14/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy PERKINELMER Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.