Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 17.07.2013 r.
NK/ZP-7/2013

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Łodzi


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 54 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21c, 02-676 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – 75 w kryterium oceny ofert.
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.