Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-11-30
Znak: EZ/ZP-25/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w Warszawie i/lub w Łodzi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie prac porządkowych w Warszawie i/lub w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych w:

Części 1 – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;
Części 2 - CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców:
Część 1 zamówienia:

Oferta nr 1 – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;
Oferta nr 3 – CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź; Oferta nr 4 – ADG Continental Sp. z o.o., Al. Solidarności 117 lok. 424, 00-140 Warszawa;
Część 2 zamówienia:
Oferta nr 1 – Firma Usługowa MIDIS Mirosław Sieńko, ul. Radziwie 7/110, 01-164 Warszawa;
Oferta nr 2 –P.P.H.U. CZYSTOŚĆ s.c. B.Kordialik-Godziszewska, A.Florczak, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź;
Oferta nr 3 - CLEANER Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź; Oferta nr 4 – ADG Continental Sp. z o.o., Al. Solidarności 117 lok. 424, 00-140 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
3
93,23
4
90,57

Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
90,92
3
100
4
88,66

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy P.P.H.U. Czystość s.c. B.Kordialik-Godziszewska, A.Florczak z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.