Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-06-18
Znak: NC/ZP-8/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych: aparatu do pomiaru minimalnej energii zapłonu oraz komory do badań własności wybuchowych pyłu

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę fabrycznie nowych: aparatu do pomiaru minimalnej energii zapłonu oraz komory do badań własności wybuchowych pyłu, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

Analityka Biotechnologia ANABIOT Tomasz Kościelski, ul. Dembowskiego 7 lok. 18, 02-784 Warszawa.


W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.