Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-05-15
Znak: TA/ZP-5/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę dwóch modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu, w jedynej ofercie, która została złożona, Wykonawca zaoferował moduły o odległości przesyłania sygnału co najmniej 150 metrów. Zamawiający, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagał, aby odległość przesyłania sygnału wynosiła co najmniej 500 metrów. Niezależnie od powyższego, w formularzu ofertowym, Wykonawca, złożył oświadczenie, że nie akceptuje postanowień czterech paragrafów ze wzoru umowy załączonego do specyfikacji. Wobec powyższego, oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w formie pisemnej. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).