Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NE/ZP-5/2021; 2021-06-02; - Postępowanie prowadzone na usługi społeczne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

postępowanie prowadzone na usługi społeczne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu wdrożeniowego nr POWR.04.03.00-00-0026/20 pn. „Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Warszawa, dnia 02.06.2021 r.

Nr sprawy: NE/ZP-5/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00072082/01

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ dla Wykonawców
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania