Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-22/2010, 2010-11-23, Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym i diodowym (DAD) wraz z zainstalowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym i diodowym (DAD) wraz z zainstalowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 23.11.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-22/2010

Nr ogłoszenia: 333131 - 2010