Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-1/2010, 2010-01-20, Sprzedaż w 2010 roku, na okres czterech kwartałów, biletów 90-cio dniowych, ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

OGŁOSZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2010 roku, na okres czterech kwartałów, biletów 90-cio dniowych, ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM).

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w 2010 roku, na okres czterech kwartałów, biletów 90-cio dniowych, ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM), a w tym: 1/ biletów ulgowych imiennych, strefa 1, - 5 szt. (x 4 kwartały) 2/ biletów normalny imiennych, strefa 1 i 2, - 5 szt. (x 4 kwartały) 3/ biletów seniora, strefa 1 i 2, - 2 szt. (x rok) 4/ biletów normalnych imiennych strefa 1, - 100 szt. (x 4 kwartały) zgodnie z SIWZ znak: EZ/ZP-1/2010. Symbol CPV: 22459000-2. Ilości i rodzaje biletów, o których mowa w pkt 3.1 SIWZ, zostały określone na podstawie zakupów dokonanych w 2009 roku i należy je traktować jako założenia planowe, bez gwarancji Zamawiającego na ich realizację w pełnym zakresie. Zamówienie będzie przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia dostawy:
sukcesywne do końca 2010 r. Zamawiający uzależnia ubieganie się każdego Wykonawcy o udzielenie tego zamówienia od spełnienia niżej określonych warunków ogólnych i szczegółowych.
Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Warunki szczegółowe:

Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy,
określony w załączniku nr 4 do SIWZ znak: EZ/ZP-1/2010, na formularzu ofertowym.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ART. 22 UST.1 USTAWY na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ART. 24 UST.1 I 2 USTAWY na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
 7. Dokumenty określone w pkt 3 – 6 winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 8. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 9. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora CIOP- PIB Komisja, przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Cena (A) - 98 % 2. Warunki płatności (B) - 1 % 3. Dostawa do zamawiającego (C) - 1 % Ad. Kryterium cena (A) będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta we wzorze Formularza Ofertowego (załącznik nr 1). Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max. 98 pkt. Inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru. Stosowana punktacja 0-98 pkt. Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób: Cena min. An = ------------ x 98 C n gdzie: An - Ocena punktowa rozpatrywanej ofert w kryterium cena C min. - Cena min. w zbiorze ofert C n - Cena oferty rozpatrywanej Ad. Kryterium warunki płatności (B): Płatność przed odbiorem - 0 pkt Płatność po odbiorze - 1 pkt Ad. Kryterium dostawa do zamawiającego (C): odbiór u Oferenta - 0 pkt dostawa do Zamawiającego - 1 pkt Sposób dokonywania oceny ofert: Won = An + Bn + Cn gdzie: Won- oznacza wskaźnik oceny rozpatrywanej oferty An - ilość punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium „cena” Bn - ilość punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium „warunki płatności” Cn - ilość punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium „dostawa do Zamawiającego” Termin związania ofertą wynosi 30 dni. SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327. SIWZ do pobrania w formacie PDF Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335, do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 1000.

Warszawa, dnia 20.01.2010 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-1/2010

Nr ogłoszenia: