Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-3/2010, 26.02.2010 r., Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: optycznego miernika cząstek oraz neutralizatora ładunku cząstek wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POZTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: optycznego miernika cząstek oraz neutralizatora ładunku cząstek wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: optycznego miernika cząstek oraz neutralizatora ładunku cząstek wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ znak: TA/ZP-3/2010 (zwanej dalej „SIWZ”).
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38300000-8.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie należy zrealizować:
w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.
Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki szczegółowe:

 1. Wykonawca powinien zaakceptować projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 5 (na formularzu ofertowym).
 2. Wykonawca powinien oświadczyć, że część zamówienia dotyczącą uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania dostarczonego urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, nie będzie powierzona podwykonawcom (na formularzu ofertowym).
 3. Wykonawca powinien wykazać, na Załączniku nr 4 – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. od 03.03.2007 r. do 02.03.2010 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie: zrealizował co najmniej trzy dostawy podobnej aparatury (mierników, neutralizatorów lub generatorów cząstek) wraz z dostarczeniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, a przynajmniej jedna z dostaw była o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 7 SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych, określonych w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24. ust.1 i 2 Ustawy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
 6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
 7. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.3. SIWZ- wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem wymogom określonym w pkt 6.2.3., zostały wykonane należycie.

Dokumenty określone w pkt 3 – 6 winny być złożone w formie oryginału lub odpisu, wypisu, wyciągu lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ponadto Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:

 1. Oświadczenie, iż część zamówienia dotyczącą uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania dostarczonego urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, nie będzie powierzona podwykonawcom - na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą - na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy (stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) - na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ, w którym Wykonawca podaje następujące informacje:
  1. Producentów oferowanych urządzeń,
  2. Nazwy i typy oferowanych urządzeń.
 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w formie zgodnej z wymogami określonymi w punktach 10.5. i 10.6. SIWZ.
 6. Kartę katalogową producenta, przedstawiającą oferowany autoklaw, w tym jego zdjęcie oraz opis techniczny autoklawu wraz z osprzętem.

Zabezpieczenie oferty – wadium.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł.
 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 4. Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta, tj. w postaci:
  1. pieniężnej;
  2. poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancji bankowych;
  4. gwarancji ubezpieczeniowych;
  5. poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
 5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert. Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty.
 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty.
 7. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:
  1. czasu trwania,
  2. zasad wygaśnięcia,
  3. możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
 8. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
 10. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
  1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  3. zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
 11. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

Gwarancja należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona powołana przez Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB Komisja, przez porównanie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Opis kryteriów
Cena - 100%
Sposób dokonywania oceny:

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Oferenta w ofercie. Oferent, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru. Stosowana punktacja 0-100 pkt. Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący sposób: Cena min. w zbiorze ofert Liczba punktów = ---------------------------------- x 100 Cena ofertowa

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. SIWZ można otrzymać w pokoju nr 327.
SIWZ do pobrania w formacie PDF

Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 8 marca 2010 r., do godz. 1000.


Warszawa, dnia 26.02.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-3/2010

Nr ogłoszenia: