Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2010, 2010-04-08, Zakup i dostawa do Zakładu Ochron Osobistych, będącego komórką organizacyjną Zamawiającego w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 fabrycznie nowego generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zakładu Ochron Osobistych, będącego komórką organizacyjną Zamawiającego w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 fabrycznie nowego generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zakładu Ochron Osobistych, będącego komórką organizacyjną Zamawiającego w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 fabrycznie nowego generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zakładu Ochron Osobistych, będącego komórką organizacyjną Zamawiającego w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 fabrycznie nowego generatora nanoaerozoli, analizatora i licznika wielkości powierzchni cząstek aerozolu i dwóch przepływomierzy masowych o parametrach i cechach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 38.42.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciop.pl - aktualności - zamówienia publiczne wszczęte
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pokój 326.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pokój 335 - Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ do pobrania w formacie PDF


Warszawa, dnia 08.04.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2010

Nr ogłoszenia: