Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii

19 kwietnia 2020 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie określające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).

 

Rozporządzenie uchyliło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658, 673 i 674).

Rozporządzenie ustala obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz określa:

1)  ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie;

2)  ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów;

3)  ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych;

4)  zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;

5)  nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

6)  czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

7)  nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

W zakresie spraw pracowniczych mających wpływ na środowisko pracy wprowadzono m.in. w § 18 ust. 1 obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:

1)  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

2)  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

 

Oprac.: Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-5/2020

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj