Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Profilaktyczne posiłki i napoje - zmiana rozporządzenia

9 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 1160) wydane na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

 

Zgodnie ze zmienionym § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 279) pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia nowelizacja miała na celu umożliwienie pracodawcom stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także profilaktycznego charakteru posiłków.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji
BP 8/2019

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj