Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

13 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. poz. 1294), wydane na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287).

 

Rozporządzenie zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, który otrzymał brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. Zmieniony załącznik określa wzór orzeczenia psychologicznego wydawanego w wyniku badania psychologicznego, stwierdzającego brak, bądź istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz tramwajem.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia orzeczenia psychologiczne wydane przed dniem 13 lipca 2019 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji
BP 8/2019

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj