Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa - nowe rozporządzenie

15 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. poz. 895), wydane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2018 r. poz. 1448).

 

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, w tym tryb postępowania komisji powypadkowej, tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń, a także wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

W ramach postępowania komisji wypadkowej, zgodnie z rozporządzeniem, komisja sporządza następujące dokumenty:

  1. w przypadku czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą - dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego;
  2. w przypadku czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - dokument przyjęcia wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, lub dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.


Zgodnie z § 4 rozporządzenia komisja powypadkowa, ustalając okoliczności i przyczyny wypadku oraz związek wypadku ze służbą, uwzględnia udokumentowane okoliczności i przyczyny wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami. Po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszające obowiązujące przepisy lub pozostające w sprzeczności z rozkazami, komisja powypadkowa wykazuje wyłączny związek tego działania albo zaniechania funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, z powstaniem wypadku. Komisja wskazuje też:

  1. przepis, który został przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszony, lub rozkaz, który nie został przez niego wykonany;
  2. czy i w jaki sposób przełożeni funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zapewnili warunki do stosowania przepisów lub wykonywania rozkazów, czy sprawowali właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów lub wykonywaniem rozkazów, a także czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, był przeszkolony w zakresie znajomości przepisów;
  3. czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, posiadał umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności mających związek z wypadkiem.

 

Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, albo że uraz lub śmierć funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zostały spowodowane przez niego umyślnie, wykazuje związek tego zachowania funkcjonariusza z powstaniem wypadku.

W przypadku ustalenia, że wypadek nie pozostawał w związku z pełnieniem służby, komisja wykazuje brak przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia komisja powypadkowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk, a w przypadku niezgodności stanowisk członków komisji powypadkowej co do okoliczności lub przyczyn wypadku oraz jego związku ze służbą w protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków komisji. Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja powypadkowa sporządza protokół w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powołania komisji, a w przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w tym terminie, przyczyny opóźnienia są wpisywane do protokołu powypadkowego.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, albo uprawnieni członkowie jego rodziny mogą, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem powypadkowym albo wyciągiem z protokołu powypadkowego albo od dnia doręczenia protokołu powypadkowego lub wyciągu z protokołu powypadkowego, zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do treści zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z tego protokołu. Po upływie tego terminu komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeżenia wniesione przez funkcjonariusza, a kierownik jednostki organizacyjnej, w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu, wykonuje czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. poz. 863 oraz z 2018 r. poz. 1742), które utraciło moc z dniem 15 maja 2019 r. na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303).

 

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalista ds. legislacji

BP 6/2019

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj