Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Pomocnik rolnika - zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 858).

 

Ustawa reguluje m.in. kwestie związane z pracą pomocników rolnika, dotyczące rodzaju umowy zawieranej między rolnikiem a pomocnikiem, a także spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym tych pomocników.

Zgodnie z definicją wprowadzoną do art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników, pomocnikiem rolnika jest osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Przepisy dotyczące tej umowy zawarte są w nowo utworzonym rozdziale 7a - Umowa o pomocy przy zbiorach. Zgodnie z art. 91a ust. 1, przez zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. f, i oraz n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r,. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (We) nr 1234/2007, a także pozostałych ziół i roślin zielarskich (zwanych w ustawie dalej „chmielem, owocami, warzywami, tytoniem, ziołami i roślinami zielarskimi"), w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Jako pomoc przy zbiorach produktów rolnych traktuje się także m.in. zbieranie, sortowanie, usuwanie zbędnych części roślin oraz czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem tych produktów do sprzedaży (art. 91a ust. 2).

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna zostać zawarta na piśmie i powinna określać jednocześnie zakres czynności oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 91a ust. 2, na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917). Natomiast zgodnie z nowo dodanym art. 91f ustawy, w zakresie nieuregulowanym w rozdziale dotyczącym umowy o pomocy przy zbiorach do tej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

Zawierając umowę, pomocnik rolnika zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami. Łączny czas świadczenia pomocy przy tych zbiorach na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Pomocników rolnika, którzy mają obywatelstwo polskie lub są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, obejmuje ubezpieczenie społeczne rolników. Objęcie ubezpieczeniem pomocnika rolnika następuje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, a w przypadku, gdy umowa nie określa tego dnia - od dnia zawarcia tej umowy. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy pomocnik rolnika wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1 (jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej). Pomocnika rolnika zgłasza się do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została zawarta ta umowa.

W przypadku pomocnika rolnika, za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

 

Oprac. Anna Gałązka specjalistka ds. legislacji

BP 6/2018

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj