Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - nowe rozporządzenie

 

9 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47), wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, użytkowanie wózków jezdniowych, w tym obsługa, konserwacja, utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw są wykonywane zgodnie z instrukcją wózka jezdniowego. Przed dopuszczeniem do pracy operator wózka zapoznaje się w szczególności z:

  1. instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy;
  2. ryzykiem zawodowym;
  3. instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych (opracowaną przez organizatora pracy, zawierającą szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych).

Informacje te są przekazywane operatorowi wózka podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, określonego w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków panujących w miejscu transportu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje je na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego sporządza organizator pracy. Pisemne polecenie wykonania pracy powinno zawierać w szczególności: numer polecenia; imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy; wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac; określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 sierpnia 2018 r. i uchyli rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

Zgodnie z § 18 rozporządzenia imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

  1. wystawione do 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
  3. wystawione od 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Oprac. Anna Gałązka specjalistka ds. legislacji

BP 3/2018

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj