Zagrożenia zawodowe
OCHRONA PRZED SMOGIEM

 

Ochrona przed smogiem

Smog to potoczna nazwa sytuacji występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w specyficznych warunkach atmosferycznych. W sezonie grzewczym (od września do kwietnia) smog jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Występuje wówczas większe stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, zwłaszcza podczas wilgotnej, mglistej i bezwietrznej pogody. W zależności od regionu kraju normy bywają przekraczane wielokrotnie: w styczniu 2017 r. stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 były wyższe aż o ponad 300 proc.

 

Szczególnie narażone na działanie smogu są osoby w podeszłym wieku, dzieci, a także pracujący na zewnątrz. Zagrożenia związane ze smogiem występują w środowisku pracy na stanowiskach zewnętrznych. Na zewnętrznych stanowiskach pracy pracuje nawet kilkaset tysięcy osób - m.in. policjanci, strażnicy miejscy, ogrodnicy, pracownicy porządkowi. Im wszystkim pracodawca musi zapewnić bezpieczne warunki pracy. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2018 r. określa najwyższe dopuszczalne stężenia składników smogu (gazów i par) w powietrzu stanowisk pracy, wyrażone w mikrogramach na metr sześcienny. Jak się okazuje, są one znacznie wyższe niż poziom substancji w powietrzu dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Z czego to wynika? Powodem są krótsze okresy narażenia (8-godzinny dzień pracy) oraz fakt, że stężenia te dotyczą ludzi zdrowych (dopuszczonych przez lekarza do pracy), a nie ogółu populacji, a więc także osób chorych, starszych i dzieci.

W zależności od wyników pomiarów pracodawca musi podjąć środki zaradcze, ograniczające narażenie. Mogą to być np. przedsięwzięcia organizacyjne, polegające na skróceniu czasu pracy w narażeniu. Stosowane są również środki ochrony indywidualnej, czyli w tym przypadku półmaski ochronne przeciwpyłowe. Przy ich doborze zalecana jest jednak duża ostrożność, bowiem wiele spośród dostępnych na rynku półmasek nie zapewnia należytej ochrony. Jak poinformowała dr hab. Agnieszka Brochocka z CIOP-PIB, na podstawie prowadzonych w Instytucie badań stwierdzono, że półmaski antysmogowe nieposiadające certyfikatu badania typu UE nie spełniają wymagań normy w zakresie podstawowych parametrów. W efekcie tych badań prezes UOKiK zakwestionował wiele produktów, podjął także decyzje o wycofaniu niektórych półmasek z obrotu. - Przy doborze półmasek należy kierować się ich zgodnością z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu PE i Rady UE2016/425z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Wyroby takie oznaczone są znakiem CE i powinny mieć certyfikat badania typu UE. Od 20 kwietnia br. wszystkie ŚOI będą muszą mieć badania zgodne z tym rozporządzeniem.