Zagrożenia zawodowe
ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    2018 mid-year Combustible Dust Incident Report. Dustex Research, LTD 2018

[2]    https://www.agrofakt.pl/produkcja-zboz-w-polsce-swiecie

[3]    Cloney Ch. 2017 Combustible Dust Incident Report - Version #1, 2018

[4]    Klemens R.H. Mechanizm propagacji i struktura płomienia w mieszaninach pyłowo-powietrznych i hybrydowych. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993

[5]    Veyssiere B. Development and propagation regimes of dust explosions. Powder Technology, 1992,71,2:171-180

[6]    CNBOP-PIB-BW02P: 2016 Pyły palne przegląd pod-stawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych

[7]    [OSHA, Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts, 2009

[8]    PN-EN 14034-1+A1:2011 Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

[9]    PN-EN 13821:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem

- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem

- Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

[10]PN-E-05201:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacja materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego

[11]Lebecki K., Cybulski K., Śliż J., Dyduch Z., Wolański P. Large scale grain dust explosions-research in Poland. Shock Waves 1995,5,1-2:109:114

 

Publikacja przygotowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" finansowanego w latach 20172019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.