Wypadki
WYPADKI W SZKOLE

 

LISTY  KONTROLNE  Z  ZALECENIAMI

 

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  1.

Czy ustalono procedury lub zasady bezpiecznego zachowania na różnego rodzaju zajęciach szkolnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych?

 

Stała obecność nauczyciela na WF

 

Nadzór nauczycielski na przerwach

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy ustalono zasady bezkolizyjnej komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza pieszych na schodach i w wąskich przejściach korytarzy, np. ruch prawostronny lub lewostronny?

 

Zakaz biegania po korytarzach i klatkach schodowych

 

Wyznaczenie osobnych klatek schodowych do wchodzenia oraz do schodzenia

 

Przyjęcie zasady ruchu prawo lub lewostronnego na korytarzach i schodach

 

……………………………………………

  3.

Czy wszyscy nauczyciele oraz uczniowie zostali zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami lub zasadami?

 

Zapoznanie nauczycieli z procedurami i zasadami oraz poinstruowanie o przekazaniu informacji uczniom i egzekwowaniu ustaleń

 

Poinformowanie uczniów przez wychowawców

 

Okresowa sprawdzanie wiedzy  - np. organizowanie konkursów

 

……………………………………………

  4.

Czy ustalone procedury lub zasady postępowania są akceptowane i przestrzegane?

 

Okresowa kontrola zachowań uczniów

 

Sprawdzanie skuteczności  nadzorowania zachowań uczniów przez odpowiedzialnych nauczycieli

 

Organizowanie niejawnych ankiet w celu zbadania stopnia akceptacji poszczególnych procedur

 

……………………………………………

  5.

Czy prowadzone są regularne ćwiczenia w celu wypracowania i utrwalenia bezpiecznych zachowań wśród uczniów i nauczycieli?

 

Pokazy właściwego zachowania

 

Ćwiczenia ewakuacji oraz innych zachowań (podczas przerwy, WF, w pracowni chemicznej  itp.)

 

Organizowanie zawodów np. międzyklasowych w celu utrwalenie pro bezpiecznych zachowań

 

……………………………………………

  6.

Czy sposób zachowania jest monitorowany lub sprawdzany w inny sposób?

 

Monitoring i zdalna rejestracja

 

Nadzór wyznaczonych pracowników

 

Organizowanie niejawnych ankiet nt. niewłaściwych zachowań i łamania ustalonych zasad postępowania

 

……………………………………………

  7.

Czy uczniowie są zmotywowani do właściwego zachowania?

 

Wprowadzenie systemu nagradzania uczniów za właściwe zachowanie

 

Wprowadzenie zależności ocen z zachowania od przestrzeganie ustalonych zasad

 

Sprawdzenie skuteczności systemu motywowania uczniów (np. przeprowadzenie wśród nich ankiety niejawnej)

 

……………………………………………

8.

Czy nauczyciele są zmotywowani do właściwego zachowania?

 

Nagradzanie nauczycieli za dawanie przykładu właściwego zachowania

 

Nagradzanie nauczycieli za przestrzeganie ustalonych procedur oraz nadzór nad uczniami

 

Ustalenie systemu motywacyjnego w porozumieniu z nauczycielami i przy ich aprobacie

 

……………………………………………

9

Czy wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztatach , laboratoriach a także zajęcia W-F zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

 

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Przeszkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Okresowa sprawdzanie wiedzy  - np. w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

……………………………………………

 

 

 

2. Teren wokół szkoły

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Teren wokół szkoły

  1.

Czy teren szkoły jest ogrodzony ?

 

Zapewnienie całkowitego ogrodzenia budynku szkoły

 

Zapewnienie całkowitego ogrodzenia boisk szkolnych

 

Zapewnienie całkowitego ogrodzenia innych obiektów wykorzystywanych przez szkołę

 

……………………………………………

  2.

Czy ogrodzenie uniemożliwia wspinanie się po nim?

 

Zastosowanie ogrodzenia pełnego np. mur, płyty betonowe

 

Zastosowanie ogrodzenia z pionowych metalowych prętów

 

Zastosowanie ogrodzenia pełnego np. z desek

 

Zastosowanie ogrodzenia  z siatki

 

……………………………………………

  3.

Czy ogrodzenie o wysokości poniżej 180 cm nie ma na górnej powierzchni tłuczonego szkła, drut kolczastego lub innych ostrych elementów, stwarzających zagrożenie ?

 

Zastosowanie ogrodzenia wyższego, niż 180 cm

 

Usunięcie ostrych elementów z górnej powierzchni ogrodzenia

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy ogrodzenie nie grozi uwięzieniem?

 

Zastosowanie konstrukcji ogrodzenia o odległościach między elementami (prętami) poniżej 12 cm w celu uniemożliwienia uwiezienia, przy próbie przechodzenia

 

Zapewnienie regularnego sprawdzania stanu ogrodzenia

 

Zapewnienie napraw ogrodzenia w tym występujących dziur

 

……………………………………………

  5.

Czy bramy i furtki są rozmieszczone w odpowiednich miejscach w ogrodzeniu, stosownie do potrzeb uczniów i nauczycieli?

 

W uzasadnionych przypadkach wykonanie dodatkowych przejść (np. w miejscach nagminnie naruszanego ogrodzenia). Miejsca te powinny być jednak nadzorowane

 

Powiększenie (poszerzenie) bram i furtek dla potrzeb zwiększonej liczby uczniów

 

 

 

……………………………………………

  6.

Czy bramy i furtki w ogrodzeniu otwierają się do wewnątrz lub są przesuwne?

 

Zapewnienie wykonania bram i furtek w ogrodzeniu otwierających się do wewnątrz o szerokości

 

Zapewnienie wykonania bram i furtek w ogrodzeniu przesuwnych

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy teren przyszkolny ma równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk?

 

Zapewnienie wytyczenia i wykonania dróg, przejść i boisk o równej nawierzchni

 

Zapewnienie systemu sprawdzania czy drogi, przejścia i boiska mają równą nawierzchnię

 

Zapewnienie napraw występujących nierówności

 

……………………………………………

  8.

Czy używane na co dzień drogi wewnętrzne są utwardzone (asfaltowe, wyłożone kostką lub żwirowe?

 

Trwałe utwardzenie dróg wewnętrznych (asfaltowanie, betonowanie)

 

Tymczasowe utwardzenie dróg wewnętrznych (wyłożenie kostką, żwirem, kamieniami)

 

Zapewnienie skutecznego drenażu dróg o nawierzchniach naturalnych (piaskowych, trawiastych) z wody deszczowej

 

……………………………………………

  9.

Czy ścieżki dla pieszych wokół budynków są odsunięte od ścian budynku lub znajdują się pod zadaszeniem, chroniącym przed upadającymi przedmiotami, dachówkami, soplami, odpadającym z elewacji tynkiem itp.?

 

Wytyczenie ścieżek poza strefami zagrożenia upadającymi przedmiotami

 

Osłonięcie ścieżek daszkami

 

Usuwanie zagrożeń (regularne przeglądy i usuwanie grożących upadkiem konarów, zwisających z dachu sopli, śniegu itp.)

 

……………………………………………

10.

Czy szlaki komunikacyjne dla samochodów oraz dla pieszych są odpowiedniej szerokości?

 

Poszerzenie ścieżek do min. 120 cm

 

Oznakowanie kierunku poruszania się na ścieżkach przeznaczonych do ruchu jednokierunkowego

 

Sprawdzenie i ewentualne poszerzenie dróg dla pojazdów

 

……………………………………………

11.

Czy drogi dla samochodów są oddzielone od ścieżek dla pieszych np. żywopłotem, słupkami?

 

Odseparowanie dróg dla samochodów od ścieżek dla pieszych słupkami, zielenią

 

Oznakowanie granicy (malowanie, wykładanie kostką o innej barwie itp.)

 

Ograniczenie prędkości ruchu samochodów przez wykonanie garbów spowalniających na drogach pieszo-jezdnych

 

……………………………………………

12.

Czy drogi wewnętrzne wychodzą poza teren szkoły na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu?

 

Wytyczenie nowych dróg, gdzie to możliwe

 

Zastosowanie przejścia z sygnalizacją świetlną

 

Spowolnienie ruchu przez zastosowanie garbów na jezdni

 

……………………………………………

13.

Czy na drogach zewnętrznych w pobliżu szkoły przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów znajdują się kładki, garby spowalniające ruch albo wysepki bezpieczeństwa (w przypadku szerszych ulic) oraz światła lub dobrze widoczne oznakowania?

 

Nadzorowanie przechodzenia uczniów przez oznakowaną osobę dorosłą

 

Zastosowanie wyjścia labiryntowego i zaopatrzenie uczniów w osobiste oznakowania odblaskowe

 

 

 

……………………………………………

14.

Czy uczniowie, zwłaszcza z terenów wiejskich, na jesieni i w zimie noszą odzież (kurtki, buty itp.) z elementami odblaskowymi lub odblaskowe opaski?

 

Zaopatrzenie uczniów w elementy odblaskowe

 

Wymaganie przestrzegania noszenia przez uczniów elementów odblaskowych

 

 

 

……………………………………………

15.

Czy drogi i ścieżki oraz zewnętrzne schody są na jesieni i w zimie sprzątane z błota, odśnieżane i niezwłocznie pozbawiane warstwy lodu?

 

Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do sprzątania dróg i schodów zewnętrznych

 

Wyznaczenie odpowiedzialnych za utrzymanie zewnętrznych dróg komunikacyjnych

 

Zapewnienie nadzoru nad właściwym utrzymaniem w czystości dróg i schodów zewnętrznych

 

Zadaszenie schodów zewnętrznych

 

……………………………………………

16.

Czy zapewniono oznakowanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych znakami informacyjnymi i drogowymi?

 

Oznakowanie dróg dla pojazdów silnikowych właściwymi znakami drogowymi, zwłaszcza ograniczenia prędkości na terenie szkoły

 

Oznakowanie kierunków poruszania się

 

Oznakowanie znakami poziomymi dróg dla rowerów i pieszych informujących użytkownika o przeznaczeniu drogi

 

……………………………………………

17.

Czy miejsca do parkowania oraz ścieżki i drogi wewnętrzne są rozdzielone i tak zaprojektowane, aby unikać niepotrzebnych skrzyżowań i miejsc potencjalnie kolizyjnych?

 

Przeprojektowanie rozkładu dróg komunikacyjnych w celu zlikwidowania lub zmniejszenia liczby miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) 

 

Oznakowanie pionowe i poziome wyraźnie rozdzielające drogi i miejsca do parkowania

 

Wprowadzenia garbów i ostrzegawczego oznakowania przed skrzyżowaniami

 

……………………………………………

18.

Czy woda deszczowa z dróg i przejść na terenie szkoły jest odprowadzana (dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu lub poprzez instalację odwadniającą)?

 

Podwyższenie poziomu dróg lub ścieżek

 

Wykonanie przejść i jezdni z materiałów łatwo przepuszczających wodę (żwir, piasek itp.)

 

Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę

 

……………………………………………

19.

Czy otwory kanalizacyjne studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczone w inny sposób?

 

Uzupełnienie i zamocowanie brakujących pokryw

 

Ogrodzenie studzienek

 

Oznakowanie pokryw jaskrawymi kolorami, kontrastującymi z otoczeniem

 

……………………………………………

20.

Czy zapewniono oświetlenie sztuczne wewnętrznych dróg komunikacyjnych?

 

Wprowadzenie oświetlenia (stałego lub uruchamianego czujnikiem ruchu albo zmierzchowym) w przypadku używania tych dróg po zmroku

 

Zastosowanie lamp z baterią słoneczną do oznakowania sporadycznie używanych po zmroku ścieżek dla pieszych

 

 

 

……………………………………………

21.

Czy zastosowane lampy są odporne na udary mechaniczne i warunki atmosferyczne?

 

Zapewnienie odpowiednio sztywnej konstrukcji wsporników lamp i pewne zamocowanie ich do podłoża lub ścian budynku

 

Zastosowanie lamp z kloszem wykonanym z nietłukącego tworzywa (poliwęglanu), szkła o podwyższonej odporności na zbicie (klejonego) lub żarówką osłoniętą siatką metalową w celu ochrony przed zbiciem rzuconym kamieniem

 

Dobre zaizolowanie instalacji elektrycznej lamp i uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do niej (zamkniecie instalacji w obudowie lamp)

 

Sprawdzenie czy wsporniki wykonane są z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczone powłokami chroniącymi przed nią

 

……………………………………………

22.

Czy lampy są sprawne i regularnie sprawdzane?

 

Zapewnienie regularnych kontroli instalacji elektrycznej

 

Wprowadzenie harmonogramu mycia (czyszczenia) lamp

 

Regularne sprawdzanie i w razie potrzeby wzmacnianie trwałości konstrukcji i zamocowania lamp

 

……………………………………………

23.

Czy rosnące na terenie szkoły drzewa mają przycięte gałęzie do wysokości minimum 2 m?

 

Przynajmniej raz, a najlepiej dwa razy do roku przeprowadzanie kontroli drzew

 

Obcinanie nisko wiszących, przeszkadzających przy przechodzeniu gałęzi

 

 

 

……………………………………………

24.

Czy pochyłe drzewa oraz boczne konary są regularnie kontrolowane ze względu na możliwość przewrócenie lub odłamania?

 

Obcinanie grożących obłamaniem gałęzi

 

Niezwłoczne usuwanie nadłamanych lub złamanych po burzy gałęzi

 

 

 

……………………………………………

 

 

 

3. Budynki na zewnątrz

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Budynki na zewnątrz

  1.

Czy oprawy oświetleniowe, anteny itp. elementy są pewnie zamocowane do ścian lub dachu budynku?

 

Przynajmniej raz w roku dokładne sprawdzanie czy nie obluzowały się mocowania urządzeń umieszczonych na dachu lub przytwierdzonych do ścian budynków szkolnych

 

Niezwłoczne usuwanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości

 

Zmiana konstrukcji mocowania, jeżeli okaże się, że stale się obluzowuje

 

……………………………………………

  2.

Czy wejścia są chronione daszkami wystającymi poza bryłę budynku?

 

Wykonanie odpowiedniego zadaszenia w celu ochrony przed opadami oraz przed uderzeniem spadającym z góry przedmiotem

 

Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń (barierek, ekranów) zapobiegających spadaniu przedmiotów z góry

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy jest zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków z przystankami i podwójnymi poręczami oraz wejścia odpowiedniej szerokości bez progów)?

 

Zapewnienie podjazdów o szerokości co najmniej 120 cm i o małym kącie nachylenia (najlepiej do 6 st.), z krawężnikami oraz poziomymi przystankami (o długości min. 140 cm) do odpoczynku (jeśli długość podjazdu przekracza 9 m). Podjazdy powinny być wyposażone obustronnie w podwójne poręcze na wys. 75 i 90 cm

 

Zapewnienie platformy pionowej (windy) dostępnej dla wózków z zewnątrz

 

Zapewnienie platform schodowych

 

Zapewnienie transporterów schodowych

 

……………………………………………

  4.

Czy schody zewnętrzne wyposażone są po obu stronach w poręcze?

 

Uzupełnienie brakujących poręczy

 

 

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy stopnie schodów zewnętrznych są wykonane z materiałów chropowatych lub mają trwale przytwierdzone nakładki przeciwpoślizgowe?

 

Zmiana nawierzchni stopnic (np. wyłożenie ich antypoślizgowym gresem)

 

Zamocowanie gotowych prefabrykowanych nakładek przeciwpoślizgowych na stopnice

 

Naklejenie wodoodpornych taśm antypoślizgowych do zastosowań zewnętrznych

 

……………………………………………

  6.

Czy stopnie schodów są wykonane w taki sposób, aby nie gromadziła się na nich woda?

 

Odpowiednie wyprofilowanie stopnic i wykonanie rowków lub otworów odprowadzających wodę z ich powierzchni

 

Zastosowanie ażurowych stopnic

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy elewacja szkoły jest gładka, bez poprzecznych występów i elementów umożliwiających łatwe wspinanie się do okien lub na dach szkoły (jak np. stałe drabinki, zaczynające się na małej wysokości, blisko rosnące drzewa z licznymi gałęziami na różnej wysokości itp.)?

 

Usunięcie zbędnych elementów umożliwiających wspinaczkę po elewacji budynku lub utrudnienie do nich dostępu osobom nieupoważnionym

 

Obcięcie gałęzi drzew znajdujących się w pobliżu okien

 

 

 

……………………………………………

  8.

Czy budynki mają zainstalowane piorunochrony?

 

 

Zastosowano piorunochrony

 

 

 

 

 

……………………………………………

 

 

 

4. Boiska i ziemne tereny sportowe

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Boiska i ziemne tereny sportowe

  1.

Czy bramki są statecznie przytwierdzone do podłoża?

 

Zamocowanie (wkopanie w ziemię i zabetonowanie) bramek

 

Osłonięcie poprzeczki i słupków miękkimi wykładzinami

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy tablice z koszami do koszykówki są odpowiednio wytrzymałe (sztywne) i posadowione w podłożu?

 

Wymiana tablic z koszami na atestowane

 

Zamocowanie (wkopanie w ziemię i zabetonowanie) masztów do kosza

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy w bliskim otoczeniu bramek, tablic z koszami do koszykówki, stołów do tenisa stołowego, słupów do siatki usunięte są ostre lub twarde przeszkody, kamienie, kosze na śmieci?

 

Przeprowadzenie oględzin boiska i usunięcie z niego wszelkich twardych i ostrych przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć

 

Używanie ochraniaczy (np. kolan, łokci, głowy) podczas zajęć

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy bieżnie oraz pasy do rozbiegu przy skokach w dal i wzwyż są dobrze utrzymane, tzn. równe i zawsze oczyszczone z piasku, błota i liści oraz innych substancji mogących spowodować poślizgnięcie?

 

Uzupełnienie dziur i wyrównanie nawierzchni

 

Regularne sprzątanie nawierzchni przy pomocy mioteł i odkurzaczy przemysłowych lub dmuchaw ogrodowych

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy poszczególne, sąsiadujące ze sobą boiska są oddzielone odpowiednio wysokim, dobrze widocznym ogrodzeniem, zapobiegającym kolizjom grających, nieoczekiwanemu przerzucaniu piłki itp.?

 

Wykonanie ogrodzenia o odpowiedniej wysokości

 

W przypadku braku ogrodzenia unikanie jednoczesnego używania sąsiadujących boisk

 

 

 

……………………………………………

 

 

5. Pływalnie

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Pływalnie

  1.

Czy użytkowane przez szkołę baseny na pływalniach mają widoczne i trwale oznaczenie głębokości?

 

Zapoznanie uczniów z warunkami technicznymi (głębokością wody w basenie) i wynikającymi z tego ograniczeniami

 

 Umieszczenie oznaczenia głębokości

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy jest możliwość obserwacji całej tafli wody w pływalni przez ratownika?

 

Nadzór dwóch lub więcej osób obejmujący całość pływalni

 

Nakaz pływania tylko w części pod obserwacją

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy na pływalni znajduje się apteczka oraz sprzęt ratunkowy (koła, bosaki, linki asekuracyjne, rzutki ratunkowe)?

 

Żądanie doposażenia pływalni w sprzęt ratunkowy

 

 

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy na przejściach i dojściach do brzegów basenu są umieszczone materiały przeciwpoślizgowe?

 

Poprawienie brzegów basenu z wykorzystaniem odpowiednich antypoślizgowych kształtowych płytek

 

Naklejenie wodoodpornych taśm antypoślizgowych

 

Wykonanie kratek odprowadzających wodę z nawierzchni przejść, dojść i przy brzegu basenu

 

……………………………………………

  5.

Czy na basenie znajduje się sygnalizacja umożliwiająca skuteczne wszczęcie alarmu w razie zauważenia czegoś niepokojącego?

 

Zapewnienie sygnalizacji dźwiękowej (syrena alarmowa)

 

Zapewnienie ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej

 

Zapewnienie nagłośnienia dla ratownika (tuba)

 

……………………………………………

 

 

 

6. Budynki wewnątrz szkoły

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Budynki

  1.

Czy budynek jest odpowiednio oznakowany (drogi ewakuacyjne, wstęp wzbroniony itp.)?

 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych  oświetleniem awaryjnym

 

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych fluorescencyjnymi znakami

 

Wprowadzenie odpowiednich oznakowań, np. do pomieszczeń dostępnych tylko dla upoważnionych osób, stref niebezpiecznych (pracowni chemicznej, warsztatu, rozdzielnicy elektrycznej)

 

……………………………………………

  2.

Czy budynek jest dobrze wentylowany oraz ogrzewany?

 

Zastosowanie dodatkowej wentylacji wymuszonej w pomieszczeniach, w których sygnalizowany jest brak wystarczającej wymiany powietrza

 

Wykonanie izolacji termicznej budynku

 

Przepłukanie i przebudowa instalacji grzewczej (większe grzejniki)

 

Wymiana okien na mające lepszy współczynnik izolacyjności cieplnej

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy jest zapewniony awaryjny dostęp do wody i prądu?

 

Zbudowanie lub zakupienie zapasowego zbiornika na wodę, włączonego w wodną instalację przesyłową

 

Zakupienie prądnicy

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy przy zróżnicowaniu poziomu podłóg jest zapewniona możliwość dostępu uczniom niepełnosprawnym?

 

Zapewnienie transporterów schodowych

 

Zapewnienie podjazdów na progach

 

Wyznaczenie osób do pomocy

 

……………………………………………

  5.

Czy ściany są  malowane w jasnych i ciepłych barwach, uspokajających uczniów?

 

Odnowienie i pomalowanie ścian lub naklejenie tapet

 

Zawieszenie dekoracji o stonowanych ciepłych barwach

 

Zapewnienie dużo żywej zieleni w klasach i pracowniach

 

……………………………………………

  6.

Czy we wszystkich pomieszczeniach, na korytarzach i klatkach schodowych zastosowano oświetlenie sztuczne?

 

Uzupełnienie brakującego oświetlenia sztucznego

 

Uzupełnienie brakujących żarówek i lamp

 

Oczyszczenie i przemycie opraw oświetleniowych

 

……………………………………………

  7.

Czy w pomieszczeniach bez okien znajdują się podświetlane wyłączniki światła?

 

Wymiana wyłączników na podświetlane

 

Oznakowanie położenia wyłączników znakami lub farba fluorescencyjną

 

 

 

……………………………………………

  8.

Czy oprawy oświetleniowe i inne wiszące, ciężkie przedmioty są właściwie przymocowane do sufitu lub ścian i czy jest to regularnie kontrolowane?

 

Regularne (minimum raz na rok) kontrolowanie stanu zamocowań

 

Niezwłoczne usuwanie wszelkich nieprawidłowości

 

 

 

……………………………………………

  9.

Czy oprawy oświetleniowe są łatwo dostępne do czyszczenia i wymiany żarówek?

 

Zmiana typu opraw

 

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do łatwej wymiany (drabina, narzędzia itp.)

 

 

 

……………………………………………

10.

Czy jest zapewnione awaryjne oświetlenie w korytarzach i klatkach schodowych?

 

Zapewnienie oświetlenia awaryjnego

 

Zapewnienie dostępnych w oznakowanych miejscach przenośnych źródeł światła

 

 

 

……………………………………………

11.

Czy osłonięto lub wymieniono na bezpieczne wszelkie ostre lub wystające elementy, o które można zaczepić przy przechodzeniu (np. klamki w drzwiach)?

 

Wymiana klamek na gałki

 

Zmiana rodzaju klamek na takie, które ze względu na kształt nie grożą zaczepieniem (w kształcie litery U, a nie L)

 

 

 

……………………………………………

12.

Czy lustra i szyby gablotek wykonano ze szkła warstwowego, hartowanego, zbrojonego lub z poliwęglanu, albo skuteczne osłonięte przed uderzeniem i zbiciem?

 

Wymiana grożących zbiciem i skaleczeniem szklanych elementów na nietłukące

 

Osłonięcie (np. siatką ) szklanych powierzchni

 

 

 

……………………………………………

13.

Czy w szkole istnieje sprawny system wewnętrznego i zewnętrznego powiadamiania o wypadku (sygnalizacja alarmowa, telefony)?

 

Zamontowanie sprawnej syreny alarmowej połączonej z przyciskami alarmowymi na każdym piętrze

 

Zastosowanie automatycznych instalacji alarmowych z czujnikami dymowymi itp.

 

Zastosowanie zdalnego systemu telefonicznego powiadamiania

 

……………………………………………

14.

Czy w szkole pracują osoby umiejące udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej?

 

Przeszkolenie wybranych osób

 

Zatrudnienie wykwalifikowanych ratowników

 

 

 

……………………………………………

15.

Czy na każdym piętrze w szkole znajduje się wyposażona apteczka?

 

Wyposażenie każdego piętra w specjalistyczną apteczkę

 

Wyraźne oznakowanie miejsc umieszczenia apteczek

 

 

 

……………………………………………

16.

Czy drzwi ewakuacyjne w razie zagrożenia można łatwo i szybko otworzyć?

 

 

Drzwi są nie zastawione

 

Drzwi są nie zamknięte, gdy klucz znajduje się np. na portierni?

 

 

 

 

17.

Czy wyeliminowano w szkole luźne, oberwane bądź przegrzane gniazdka elektryczne?

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

18.

Czy są zapewnione w budynku gaśnice?

 

 

Wyposażenie budynku w gaśnice- plan rozmieszczenia gaśnic

 

Wyraźne oznakowanie miejsc umieszczenia gaśnicy

 

Zapewnienie dostępu o szerokości co najmniej 1m; sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła; odległość z każdego miejsca obiektu, w którym może się znajdować człowiek, do sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż 30m

 

 

 

 

 

7. Szatnie i przebieralnie

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Szatnie i przebieralnie

  1.

Czy występuje zagrożenie zgnieceniem lub złamaniem palców przez zastosowane przesuwne drzwi siatkowe?

 

Zmiana konstrukcji drzwi na bardziej bezpieczną (np. osłonięcie siatki płytą z poliwęglanu)

 

Zastosowanie stoperów (mechanicznych ograniczników ruchu)

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy występuje zagrożenia potknięciem o progi, wystające z podłoża prowadnice drzwi przesuwnych, kable itp.?

 

Zlikwidowanie progów

 

Usunięcie, osłonięcie lub podwieszenie kabli

 

Zmiana konstrukcji drzwi

 

……………………………………………

  3.

Czy jest zapewnione dobre oświetlenie sztuczne wszystkich pomieszczeń szatni?

 

Uzupełnienie brakującej instalacji oświetleniowej

 

Wymiana lamp na nowsze, dające więcej światła

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy w szatniach i przebieralniach są okna?

 

Jeśli to możliwe wykonanie dodatkowych okien

 

Zapewnienie wentylacji i oświetlenia sztucznego

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy lustra wykonano z nietłukących materiałów?

 

Usunięcie zbędnych luster

 

Wymiana luster na metalowe

 

Umieszczenie we wnęce lub osłonięcie luster

 

……………………………………………

  6.

Czy w szatni jest dobra widoczność ?

 

Doświetlenie szatni

 

Ustawienie luster na niewidocznych skrzyżowaniach i zakrętach

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy w szatni występują ostre haki na ubrania?

 

Usunięcie ostrych haków

 

Wymiana luster na bezpieczne

 

 

 

……………………………………………

 

 

8. Schody i klatka schodowa

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Schody i klatka schodowa

  1.

Czy otwarta przestrzeń między biegami schodów jest zabezpieczona np. siatką

 

Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tej przestrzeni

 

Podwyższenie bocznych balustrad przy schodach

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy schody mają balustrady z zabezpieczeniami przed zsuwaniem się po nich?

 

Uzupełnienie poręczy balustrad o elementy uniemożliwiające zsuwanie się po nich

 

 

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy konstrukcja balustrad uniemożliwia wypadnięcie między nią a schodami?

 

Zabezpieczenie przestrzeni krawężnikiem

 

Zabudowanie wolnej przestrzeni konstrukcją balustrady

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy konstrukcja balustrad uniemożliwia uwięzienie (np. między tralkami)?

 

Wypełnienie balustrad płytami

 

Usytuowanie prętów lub tralek balustrad w taki sposób aby odległości między nimi (mierzone wewnątrz były mniejsze od 12 cm.

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy balustrady są na końcu i zakrętach łagodnie zakończone?

 

Połączenie zakończeń balustrad

 

Osłonięcie zakończeń miękkimi (np. gumowymi nakładkami)

 

Zaokrąglenie ostrych zakończeń

 

……………………………………………

  6.

Czy stopnie schodów mają przeciwpoślizgowe nakładki pewnie przymocowane do stopni?

 

Naklejenie taśm antypoślizgowych na stopnice

 

Nałożenie i trwałe przymocowanie do schodów nakładek przeciwpoślizgowych (np. gumowych)

 

 

 

……………………………………………

 

 

9. Korytarze i przejścia

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Korytarze i przejścia

  1.

Czy korytarze są wystarczająco szerokie dla obustronnego ruchu (min. 1,2 m), przy otwartych na oścież drzwiach?

 

Przebudowa (poszerzenie korytarza)

 

Zmiana rozstawienia otworów drzwiowych (aby nie były naprzeciwko siebie)

 

Ustalenie ruchu jednokierunkowego, o ile to możliwe

 

……………………………………………

  2.

Czy w korytarzach są podwieszoneprzedmioty  powyżej wysokości wzroku, o które można uderzyć lub zaczepić przy przechodzeniu?

 

Przeniesienie przedmiotów niewymagających stałego bezpośredniego dostępu powyżej  głowy (na wysokość min. 2 m)

 

Przeniesienie przedmiotów wymagających stałego bezpośredniego dostępu niżej, aby były widziane przez przechodzących

 

Usunięcie lub schowanie we wnękach podwieszonych przedmiotów

 

Osłoninie miękkimi nakładkami i oznakowanie jaskrawą barwą podwieszonych przedmiotów

 

……………………………………………

  3.

Czy w przypadku zwłaszcza wąskich korytarzy przyjęte są i przestrzegane zasady poruszania (ruch lewo lub prawostronny, zakaz biegania)?

 

Przyjęcie zasad poruszania się i zapoznanie nauczycieli i personel szkolny z tymi zasadami

 

Przyjęcie zasad poruszania się i zapoznanie uczniów  z tymi zasadami

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy na podłodze i ścianach umieszczono oznakowania ułatwiające poruszanie się zgodnie z przyjętymi zasadami?

 

Oznakowanie barwne (rozgraniczenie pasm ruchu dla różnych kierunków)

 

Oznakowanie kierunków ruchu na ścianach

 

Oznakowanie kierunków ruchu na podłodze

 

……………………………………………

  5.

Czy korytarze są oświetlone jasno i równomiernie?

 

Regularne mycie i dostosowanie osłonięcia okien w zależności od nasłonecznienia

 

Wykonanie odpowiedniej instalacji oświetleniowej zapewniającej równomierne oświetlenie

 

 

 

……………………………………………

  6.

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje w korytarzach lub przejściach) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

Wykonanie odpowiedniej instalacji oświetleniowej zapewniającej brak olśnienia

 

Dostosowanie osłonięcia okien (zasłon, firanek, żaluzji) w zależności od nasłonecznienia

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy korytarze i przejścia są zastawione lub występują w nich stałe przeszkody (progi, słupy itp.)?

 

Usunięcie zalegających korytarz przedmiotów

 

Uprzątnięcie przejść i korytarzy

 

Usunięcie lub osłonięcie i oznakowanie przeszkód architektonicznych

 

……………………………………………

  8.

Czy zbyt niskie przejścia, a także stałe przeszkody na przejściach są osłonięte (owinięte miękkimi materiałami) lub oznakowane barwami kontrastowymi (żółto-czarnymi lub czerwono-białymi pasami)?

 

Osłonięcie miękkimi materiałami  przeszkód architektonicznych

 

Oznakowanie barwami kontrastowymi przeszkód architektonicznych

 

 

 

……………………………………………

  9.

Czy zakręty lub nisze w korytarzach są widoczne, dzięki umieszczeniu wypukłych luster?

 

Zamieszczenie w odpowiednich miejscach luster

 

Zastosowanie sygnalizacji ostrzegającej o zbliżaniu się, niewidzianego przez nas,  ruchomego obiektu

 

 

 

……………………………………………

10.

Czy są odpowiednie rozszerzenia korytarzy umożliwiające swobodne, bez tłoczenia się, przebywanie w nich uczniów podczas przerw międzylekcyjnych?

 

Zapewnienie odpowiednich miejsc do spędzania przerw

 

Wyznaczenie osobnych miejsc dla różnych klas

 

 

 

……………………………………………

11.

Czy są obudowane grzejniki na korytarzach?

 

Obudowa grzejników

 

Odgrodzenie grzejników

 

 

 

 

 

10. Sale, pracownie i pomieszczenia warsztatowe

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Sale, pracownie i pomieszczenia warsztatowe

  1.

Czy maszynach i inne urzadzeniach  wyposażono w instrukcje bhp?

 

Opracowanie instrukcj bhp

 

Wywieszenie instrukcj bhp

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy krawędzie mebli szkolnych (ławek, biurek) są zaokrąglone?

 

Wymiana mebli

 

Nałożenie miękkich nakładek

 

Zlecenie zaokrąglenia krawędzi

 

……………………………………………

  3.

Czy ławki są odsunięte od okien, aby przy wstawaniu  uniemożliwić uderzenie w otwarte okno?

 

Odsunięcie ławek na bezpieczna odległość od okien

 

Zabezpieczenie okien przed otwieraniem na bok

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy są zachowane odległości do przechodzenia między rzędami ławek?

 

Odpowiednie ustawienie ławek

 

Zmniejszenie liczby rzędów

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy wąskie wysokie szafy oraz ciężkie gabloty wiszące na ścianie są pewnie do niej przymocowane?

 

Zamocowanie wysokich szaf do ściany

 

Wzmocnienie zamocowania gablot

 

Zmniejszenie obciążenia gablot

 

……………………………………………

  6.

Czy cała klasa jest dobrze widoczna z pozycji pracy nauczyciela?

 

Zmiana ustawienia ławek

 

Doświetlenie klasy

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy występują  progi i schodki w klasie?

 

Usunięcie przeszkód

 

Oznakowanie przeszkód, których nie można usunąć

 

 

 

……………………………………………

  8.

Czy występuje zjawisko stroboskopowe (np. przy oświetleniu światłem jarzeniowym ruchomych części maszyn)?

 

Wymiana oświetlenia jarzeniowego na inne

 

Zastosowanie dodatkowego miejscowego oświetlenia np. halogenowego lub żarowego, załączanego wraz z maszyną

 

 

 

……………………………………………

  9.

Czy luzem ustawione na szafach lub stołach przedmioty ciężkie, ostre, wykonane z tłukącego się szkła itp. są skuteczne zabezpieczone przed upadkiem?

 

Przeniesienie niżej ciężkich przedmiotów

 

Przeniesienie w inne miejsce (np. zamknięcie na dole za drzwiczkami) wysokich i niestatecznych przedmiotów

 

Odsunięcie od brzegu półki i osłonienie innymi nietłukącymi przedmiotami przedmiotów które muszą zostać na półkach wyżej

 

……………………………………………

10.

Czy drzwi pomieszczeń otwierane są na zewnątrz w taki sposób, aby nie było zagrożenia uderzeniem (np. schowane we wnęce, ograniczona prędkość otwierania)?

 

Zastosowanie ogranicznika otwierania drzwi (np. otwieranie dwustopniowe)

 

Oznakowanie podłogi wokół drzwi barwą ostrzegawczą

 

 

 

……………………………………………

11.

Czy drzwi klas mają okienka, umożliwiające obserwację z zewnątrz i na zewnątrz?

 

Wstawienie zasłanianego od wewnątrz okienka umożliwiającego obserwację

 

 

 

 

 

……………………………………………

12.

Czy okienka w drzwiach są wykonane z nietłukących się materiałów (np. z poliwęglanu lub szkła warstwowego)?

 

Wymiana szyby okienka na poliwęglan lub szkło warstwowe

 

Zastąpienie szyby okienka drobną siatką metalową

 

 

 

……………………………………………

 

……………………………………………

         

 

 

 

11. Sala gimnastyczna

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

 

Sala gimnastyczna

  1.

Czy podłoga w sali jest pokryta twardym, przyczepnym lakierem, nieśliskim w kontakcie z obuwiem sportowym?

 

Polakierowanie podłogi odpowiednim lakierem

 

 

 

 

 

……………………………………………

  2.

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

Zastosowanie zasłon lub żaluzji w oknach

 

Zastosowanie przeciwolśnieniowych opraw oświetleniowych

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy podczas przebywania na sali dzieci i młodzieży jest zapewniony nadzór dorosłych?

 

Zapewnienie nadzoru prowadzącego zajęcia

 

Zapewnienie zastępstwa w przypadku konieczności chwilowego opuszczenia zajęć przez prowadzącego

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy tablice z koszami do koszykówki są trwale zamocowane do ściany lub podłogi?

 

Stosowanie wyłącznie sprawdzonych (atestowanych) rozwiązań

 

Regularne sprawdzanie stanu zamocowania

 

 

 

……………………………………………

  5.

Czy tablice z koszami do koszykówki są odsunięte ścian na 1,5 ÷2 m?

 

Ustawienie tablic w prawidłowej odległości, tj. co najmniej 1,5 m od ściany

 

 

 

 

 

……………………………………………

  6.

Czy tablice z koszami do koszykówki są odpowiednio wytrzymałe na spodziewane obciążenia?

 

Zastosowanie atestowanych koszy i mocowania

 

Przeprowadzenie ekspertyzy istniejącego rozwiązania

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy występuje zagrożenie uwięzieniem palców między koszem a tablicą?

 

Zastosowanie atestowanych koszy i tablic

 

Przeprowadzenie ekspertyzy istniejącego rozwiązania

 

 

 

……………………………………………

  8.

Czy maszty do mocowania siatki do siatkówki oraz wszelkie kolumny i słupy są osłonięte do wysokości ok. 2 m miękkimi poduszkami?

 

Zastosowanie odpowiednich miękkich osłon masztów minimum do wysokości głowy

 

Ograniczenie dostępu do masztów, miękkimi materacami

 

 

 

……………………………………………

  9.

Czy ściany sali, zwłaszcza za koszem są osłonięte materacami?

 

Wyłożenie ściany za koszem materacami

 

 

 

 

 

……………………………………………

10.

Czy drabinki są dobrze przymocowane do ściany?

 

Zastosowanie atestowanych rozwiązań

 

Przeprowadzenie ekspertyzy istniejącego rozwiązania

 

Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (np. linki przytwierdzone do drabinek i zakotwione do ścian)

 

……………………………………………

11.

Czy podłoga przy drabinkach jest osłonięta materacami?

 

Wyłożenie podłogi materacami

 

Zabezpieczenie materacy przed przesunięciem się spod drabinek

 

 

 

……………………………………………

12.

Czy mocowania drabinek, łączniki, śruby itp. stwarzają zagrożenia skaleczeniem lub uwięzieniem?

 

Wymiana nakrętek na nieprzelotowe

 

Wprowadzenie osłonek z tworzywa, gumy lub drewna na ostre elementy

 

Skrócenie i stępienie wystających i ostrych elementów

 

……………………………………………

13.

Czy zauważone wszelkiego rodzaju uszkodzenia sprzętu sportowego (pęknięte lub ruszające się szczeble, przesuwające się nadmiernie elementy skrzyni itp.) powodują natychmiastowe przekazanie go do naprawy lub wymianę na nowy?

 

Ustalenie i konsekwentne egzekwowanie procedury postępowania

 

Oznakowanie uszkodzonego sprzętu i zabezpieczenie przed użyciem

 

Naprawa przez wyspecjalizowany serwis

 

Naprawa we własnym zakresie

 

……………………………………………

14.

Czy okna w sali są zabezpieczone siatkami np. metalowymi przed zbiciem?

 

Osłonięcie okien metalowymi siatkami lub kratami

 

Wykonanie szyb z materiałów odpornych na stłuczenie

 

 

 

……………………………………………

15.

Czy usunięto wszelkie niepotrzebne elementy wystające ze ścian?

 

Bezwzględne usunięcie wszelkich zbędnych elementów wystających ze ścian na wysokości poniżej 2,5 m

 

Osłonięcie osłonami lub miękkimi otulinami wystających elementów

 

Wymalowanie ostrzegawczymi barwami lub oznakowanie osłon wystających elementów

 

……………………………………………

         

 

 

12. Biblioteka/czytelnia

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Biblioteka / czytelnia

  1.

Czy szafy biblioteczne są pewnie przymocowane do ścian lub, jeżeli są ustawione pośrodku, zapewniona jest ich stateczność (np. oparte są wzajemnie o siebie naprzemiennie – jak cegły w murze)?

 

Przytwierdzenie szaf do ścian

 

Przytwierdzenie szaf do podłogi

 

Wzajemne oparcie szaf o siebie i trwałe połączenie

 

……………………………………………

  2.

Czy książki na półkach są ustawione statecznie, równomiernie i nie wystają poza obrys półek?

 

Okresowe sprawdzanie i poprawianie ustawienia książek

 

 

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy do zdejmowania książek z wysokich półek jest stosowana atestowana drabina rozstawna lub podest, z przeciwpoślizgowymi stopniami i gumowanymi nóżkami, zapewniającymi stateczność?

 

Zakup drabiny z deklaracją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

Zakup podestu z deklaracją producenta potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy przejścia między regałami są wystarczająco doświetlone?

 

Zmiana ustawienia regałów

 

Wymiana lamp oświetleniowych

 

Zmiana położenia źródeł światła

 

Pomalowanie ścian na biało i odsłonięcie okien

 

……………………………………………

  5.

Jeżeli w bibliotece przebywa jedna osoba, czy ma ona możliwość wezwania pomocy (np. przez telefon komórkowy)?

 

Wyposażenie bibliotekarza w telefon komórkowy

 

Wyposażenie bibliotekarza w pilota do zdalnego uruchamiania alarmu

 

 

 

……………………………………………

  6.

Czy szafy biblioteczne ustawione pośrodku, mają zapewnioną stateczność (np. oparte są wzajemnie o siebie naprzemiennie – jak cegły w murze)?

 

Przytwierdzenie szaf do podłogi

 

Wzajemne oparcie szaf o siebie i trwałe połączenie

 

 

 

……………………………………………

  7.

Czy zachowano przejścia między regałami?

 

Zastosowano przejście między regała minimum 85cm

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

         

 

 

 

13. Pomieszczenia sanitarne

Lista kontrolna dla szkoły………………………………………..

przeznaczona do identyfikacji „słabych punktów” w szkole i na jej terenie, zwiększających ryzyko wypadkowe związane z zagrożeniami mechanicznymi

 

Lp.

Pytanie

Zasady i działania prewencyjne

Pomieszczenia sanitarne (stołówka, ubikacje i łazienki)

  1.

Czy posadzki pomieszczeń sanitarnych są wykonane z nieśliskich, wodoodpornych  materiałów?

 

Wymiana pokrycia posadzek

 

Nałożenie warstwy przeciwpoślizgowej na istniejącą posadzkę

 

Naklejenie wodoodpornych naklejek lub taśm antypoślizgowych

 

……………………………………………

  2.

Czy rozlane na stołówce płyny (zupa, kompot) są natychmiast wycierane do sucha?

 

Ustalenie i przestrzeganie procedury

 

Zapewnienie dostępnego bezpośrednio na stołówce sprzętu (odkurzacza do odkurzania na mokro, mopów, szmat, wiadra itp.)

 

 

 

……………………………………………

  3.

Czy wielkość stołówki i liczba stołów jest dostosowana do liczby jednocześnie spożywających posiłek?

 

Usunięcie części stołów i krzeseł

 

Wprowadzenie kilku tur jedzenia

 

 

 

……………………………………………

  4.

Czy zjawisko olśnienia (jeśli występuje w pomieszczeniach sanitarnych) światłem sztucznym lub dziennym zostało zlikwidowane?

 

Wymiana opraw oświetleniowych

 

Zapewnienie możliwości zasłaniania okien (żaluzje, zasłony)

 

Wymiana materiałów ścian i posadzki na matowe

 

……………………………………………

  5.

Czy w stołówce używa się nietłukącej zastawy?

 

Wymiana zastawy na nietłukącą

 

Natychmiastowe sprzątanie stłuczonych naczyń

 

Zapewnienie dostępu bezpośrednio na stołówce do sprzętu do sprzątania (odkurzacza, szczotki, zmiotki, szufelki)

 

……………………………………………

  6.

Czy rozlane w łazience i WC płyny natychmiast spływają do kratek ściekowych, a posadzka pozostaje nieśliska?

 

Poprawić usytuowanie kratek ściekowych

 

Zmienić kąt nachylenia posadzki

 

 

 

……………………………………………