Wypadki
WYPADKI W SZKOLE

 

Podział wypadków ze względu na rodzaj urazu

 

Wypadki osób będących pod opieką szkół i placówek dzielimy tak samo jak w przypadku wypadków pracowniczych.

  • Wypadki śmiertelne to takie, w wyniku których nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku (tab. 2a i 2b. oraz rys. 2.), [5].

Tabela 2a. Wypadki śmiertelne osób pozostających pod opieką szkół i placówek w roku szkolnym 2010/11-2012/13


Typ placówki oświatowej

Liczba wypadków śmiertelnych w roku szkolnym

2010/11 2011/12 2012/13
Przedszkola 6 1 0
Szkoły
podstawowe
16 15 4
Gimnazja 27 21 3
Szkoły ponadgimnazjalne 12 14 3
Inne placówki 1 0 6
Razem 62 51 16

       Źródło jak w tab. 1

Tabela 2b. Wypadki śmiertelne osób pozostających pod opieką szkół i placówek w roku szkolnym 2013/14-2015/16


Typ placówki oświatowej

Liczba wypadków śmiertelnych w roku szkolnym

2013/14 2014/15 2015/16
Przedszkola 2 0 0
Szkoły
podstawowe
16 3 0
Gimnazja 22 2 4
Szkoły ponadgimnazjalne 4 5 1
Inne placówki 0 0 0
Razem 44 10 5

       Źródło jak w tab. 1

 

Rys. 2. Liczba wypadków śmiertelnych w stosunku do osób pracujących w wybranych działach gospodarki i osób będących pod opieką szkół i placówek w % w latach 2012-2016

Źródło: Oprać. własne na podst. Wypadki uczniowskie - dane SIO z lat2011/12-2015/16; Wypadki w pracy-dane GUS z lat 2012-2016

Liczba wypadków śmiertelnych osób będących pod opieką szkół i placówek, w porównaniu z wybranymi działami gospodarki, jest niewielka. Należy jednak pamiętać, że śmierć ponoszą w nich dzieci (młodzież). Wpływ na liczbę tych wypadków mają szczególnie wypadki zbiorowe (głównie kolizje drogowe) - stąd w danych dotyczących poszczególnych lat widoczne są znaczące różnice.

  • Wypadki ciężkie to takie, w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej; lub inne uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, bądź trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (tab. 3b i 3B. oraz rys. 3.), [5].

Tabela 3a. Wypadki ciężkie osób będących pod opieką szkół i placówek w roku szkolnym 2010/11-2012/13


Typ placówki
oświatowej

Liczba wypadków ciężkich w roku szkolnym

2010/11 2011/12 2012/13
Przedszkola 14 5 6
Szkoły podstawowe 123 133 73
Gimnazja 110 117 108
Szkoły ponadgimnazjalne 45 35 31
Inne placówki 7 7 6
Razem 299 297 224

        Źródło jak w tab. 1

 

Tabela 3b. Wypadki ciężkie osób będących pod opieką szkół i placówek w roku szkolnym 2013/14-2015/16


Typ placówki
oświatowej

Liczba wypadków ciężkich w roku szkolnym

2013/14 2014/15 2015/16
Przedszkola 9 15 10
Szkoły podstawowe 64 56 62
Gimnazja 33 49 53
Szkoły ponadgimnazjalne 24 29 19
Inne placówki 6 13 7
Razem 136 162 151

        Źródło jak w tab. 1

 

Rys. 3. Liczba wypadków ciężkich w stosunku do osób pracujących w wybranych działach gospodarki i osób będących pod opieką szkół i placówek w % w latach 2012-2016

Źródło: Oprac. własne na podst. Wypadki uczniowskie - dane SIO z lat 2011/12-2015/16; Wypadki w pracy -  dane GUS z lat 2012-2016

 

Liczba wypadków ciężkich osób znajdujących się pod opieką szkół i placówek nie odbiega znacząca od średniej liczby wypadków pracowniczych. Wydaje się jednak, że jest ona zaniżona. Dowodem na to są dane Policji (tab. 5.). Należy z pewnością uznać gwałty za wypadki ciężkie, również znaczna liczba „uszczerbków na zdrowiu" należy do tej kategorii. Uznanie wypadku za ciężki stanowi również dla znacznej części dyrektorów i osób zajmujących się dokumentacją powypadkową duży problem.

  • Wypadki zbiorowe to takie, gdzie w wyniku tego samego zdarzenia urazu doznały co najmniej dwie osoby [5].
    SIO nie wyodrębnia tego typu wypadków. Ze względu na konieczność zgłaszania ich do prokuratury, jak również często do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m.in. w przypadku zatruć), należy jednak w protokole powypadkowym uwzględniać ten rodzaj wypadków. W placówkach oświatowych do wypadków zbiorowych najczęściej dochodzi w przypadku zatruć (głównie pokarmowych) i kolizji drogowych (z reguły w czasie wycieczek szkolnych).

 

  • Wypadki indywidualne to pozostałe wypadki. Najczęściej przy wypadkach osób będących pod opieką szkół i placówek stosuje się wtedy pojęcie „wypadki inne" - SIO tak klasyfikuje tę grupę wypadków.

 

_____________________

 

[5]  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 199 poz. 1673 z 2002 r.)
t.j. Dz.U. 2019 poz. 1205 (Obowiązuje od dnia: 2019-06-28) ]