BEZPIECZNE PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW

 

Literatura

 

 1. Bhat W., Marlino S., Teoh V., Khan S., Khan U., 2014. Lower limb trauma and posttraumatic stress disorder: A single UK trauma unit’s experience. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 67, 555-560
 2. Buckle P.W., Devereux J.J., 2002. The nature of work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders. App. Ergon. 33, 207-217
 3. Colombini D., Occhipinti E., 2006. Preventing upper limb work-related musculoskeletal disorders (UL-WMSDS): New approaches in job (re)design and current trends in standardization. Appl. Ergon. 37, 441–450
 4. Gedliczka A., 2001. Atlas miar człowieka. Warszawa, CIOP
 5. Govindu N.K., Babski-Reeves K., 2014. Effects of personal, psychosocial and occupational factors on low back pain severity in workers. International Journal of Industrial Ergonomics 44, 335-341
 6. Landau K., Rademacher H., Meschke H., Winter G., Schaub K., Grasmueck M., Moelbert I., Sommer M., Schulze J., 2008. Musculoskeletal disorders in assembly jobs in the automotive industry with special reference to age management aspects. International Journal of Industrial Ergonomics 38, 561–576
 7. Lee, D., Ferreira, J.J., 2003. Reliability and usability evaluation of the Manual Handling Assessment Charts (MAC) for use by non–regulatory professionals. Health & Safety Laboratory, Sheffield
 8. Long M.H., Venerina Johnston V., Bogossian F.E., 2013. Helping women but hurting ourselves? Neck and upper back musculoskeletal symptoms in a cohort of Australian Midwives. Midwifery 29, 359-367
 9. McAtamney, L., Corlett, E.N., 1993. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Appl. Ergon. 24, 91-99
 10. Reid C.R., McCauley Bush P., Karwowski W., Durrani S.K., 2010. Occupational postural activity and lower extremity discomfort: A review. International Journal of Industrial Ergonomics 40,247-256
 11. Roman-Liu D., 2014. Comparison of concepts in easy-to-use methods for MSD risk assessment. Appl. Ergon. 45, 420-427
 12. Roman-Liu D., Tokarski T., 2005. Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 2—An Experimental Study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 11, 1, 103–112
 13. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)
 14. Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (90/269/EWG – czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000 Nr 26 Poz. 313 z późn. zm.)
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 z późn. zm.)