BHP W ENERGETYCE SŁONECZNEJ

 

BHP przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu energii słonecznej

 

Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w Polsce zmienia się dynamicznie, choć jest wciąż około dwukrotnie niższy, niż średnia unijna, wynosząca aktualnie ponad 20% [1]. Za odnawialne źródła energii (OZE) uznaje się energię: wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, pozyskiwaną z: biomasy, gazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i źródeł biologicznych (biogaz) oraz z biogazu rolniczego i biopłynów.
Obecny wkład energii słonecznej w produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce jest niewielki. W ostatnich latach wzrosło jednak w naszym kraju zainteresowanie tym rodzajem energetyki, co rodzi potrzebę przeanalizowania związanych z nią zagrożeń.
W opracowaniu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2012 r. określono główne zagrożenia przy użytkowaniu rozpowszechnionych obecnie na świecie technologii pozyskiwania energii słonecznej [2]. Z kolei raport z 2013 r. opisuje prawdopodobne scenariusze rozwoju nowych technologii i wynikających z niego problemów, głównie zdrowotnych i dla środowiska naturalnego [3]. W publikacjach tych nie ma jednak szczegółowych danych na temat zagrożeń i doboru środków prewencji przy użytkowaniu tych technologii.

 

Celem serwisu jest przybliżenie tematyki potencjalnych zagrożeń, na które mogą być narażeni pracownicy helioenergetyki, czyli działu energetyki zajmującego się pozyskiwaniem energii promieniowania słonecznego. Opisano m.in. rodzaje instalacji fotowoltaicznych, a także wyniki badań przeprowadzonych w celu zidentyfikowania rodzajów zagrożeń.

 

W serwisie zaprezentowano zasady działania urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej bazujących na kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych. Wskazano odnośne wymagania prawne i normatywne oraz wymagania w stosunku do zatrudnionych pracowników.
Omówiono różne czynności, wyposażenie robocze i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.

Przedstawiono także LISTĘ KONTROLNĄ przeznaczoną do identyfikacji  potencjalnych zagrożeń.

 

___________________________

 

[1]          Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013

[2]          Promoting Safety and Health in a Green Economy. International Labour Organization, Geneva 2012

[3]          Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by2020. Report. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2013