CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE I MUTAGENNE

 

Regulacje prawne

           

Na podstawie art. 222 § 3 kodeksu pracy minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, ich zastosowanie oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania, określa, w drodze rozporządzenia:

  • wykaz substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania,
  • sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
  • wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych,
  • szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na działanie substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 890), wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym stanowią substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008.


Dostępność:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:pl:PDF oraz

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:pl:PDFW załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 890) zamieszczono wykaz procesów technologicznych i prac, w których dochodzi do uwalniania czynników rakotwórczych lub mutagennych:


1.  Czynniki fizyczne

      1.  Promieniowanie jonizujące.

2.  Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych,
     ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

       1.  Produkcja auraminy.
       2.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych
            węglowodorów aromatycznych,obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych
            i pakach węglowych.
       3.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli
            tworzących się podczas rafinacjiniklu i jego związków.
       4.  Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.
       5   Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego.