EKONOMICZNE ASPEKTY BHP

 

Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodowego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2015 str. 25-27

dr Dariusz Smoliński Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku dr hab. Leszek Solecki Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu uświadamiają sobie wielkość strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy.  W  zakładach pracy nie są także prowadzone analizy wpływu poziomu bhp na produktywność. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn takiego stanu rzeczy. Omówiono w jaki sposób przedsiębiorcy postrzegają związek między bhp i produktywnością a także zilustrowano jak wpływa to postrzeganie na obserwację tych związków na poziomie stanowisk pracy. Na zakończenie przedstawiono podejście, w którym niezachowanie wymagań bhp traktowane jest jako czynnik generujący straty w możliwościach wytwórczych poszczególnych stanowisk pracy – co stanowi punkt wyjściowy do przedstawienia bhp jako istotnego elementu zarządzania operacyjnego na poziomie stanowisk pracy.Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2014 str. 16-19

Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki pilotażowego wdrożenia metody obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy. Badaniami objęto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiębiorstwach. Oszacowano koszty księgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa według rodzajów ciężkości wypadków. Ponadto na podstawie badań kwestionariuszowych oszacowano koszty przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny, a także dokonano analizy korzystania przez nich z opieki medycznej.Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2013 str. 13-15

mgr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zły stan zdrowia pracowników powoduje wyższą absencję chorobową i gorszą wydajność pracy wskutek odczuwanych dolegliwości. Koszty pośrednie absencji, więc te niezwiązane z bezpośrednimi wypłatami oraz koszty obecności chorych pracowników w pracy są niezwykle trudne do oszacowania. W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki szacowania kosztów pośrednich absencji chorobowej oraz obecności chorych prawników w pracy w trzech przedsiębiorstwach.Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2013 str. 7-9

Mgr Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Zofia Pawłowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Maria Antoniak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Andrzej Grabowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wartość bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy może być oceniana przede wszystkim na podstawie informacji o ekonomicznych skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. W dążeniu do określenia, czy i jaką wartość przywiązują pracownicy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przeprowadzono badanie ich skłonności do ponoszenia kosztów w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego pn. „An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective” (HEALTHatWORK), realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 7 Programu Ramowego UE.Społeczne koszty wypadków przy pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2012 str. 20-23

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono metodę obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy obejmującą podstawowe składniki społecznych kosztów wypadków przy pracy oraz propozycję klasyfikacji wypadków, a także rejestracji danych o ich kosztach w przedsiębiorstwie. Przedstawiono ponadto wyniki pilotażowego sprawdzenia metody obliczania kosztów wypadków przy pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwa na przykładzie wypadków w 5 przedsiębiorstwach.Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2010 str. 8-11

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe na stymulowanie działań prewencyjnych. Badania, przeprowadzone w 202 przedsiębiorstwach wykazały, iż zróżnicowana składka spełnia skutecznie swoją rolę motywacyjną głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych, a ponadto w stosunku do przedsiębiorstw należących do grup działalności o wysokiej składce. Przedstawiono propozycje zmian w obowiązującym systemie różnicowania składki, mających na celu zwiększenie jej motywacyjnej roli.Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2009 str. 12-15

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. stopy procentowe składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe oraz nowe zasady różnicowania składek polegające na zwiększeniu zakresu ich podwyżek i obniżek dla płatników składek. Wskazano na narzędzie umożliwiające obliczania składki w postaci kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonującego systemu różnicowania stopy procentowej składki oraz propozycje jego udoskonalenia.Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2007 str. 2-5

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne kształtowania warunków pracy oraz rolę ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy w formie zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe. Przedstawiono wyniki badań kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bhp w przedsiębiorstwach oraz kosztów prewencji wynikających z realizacji wymagań prawnych. Dokonano oceny oraz przedstawiono propozycje udoskonalenia funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczenia wypadkowego wraz z systemem zbierania i analizy danych dla potrzeb zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Koszt bhp. Ile płaci przedsiębiorca?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2007 str. 16-19

Mgr Rafał Marciniak Rzeszów

W artykule omówiono kalkulację kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak również, naliczeń i potrąceń z tytułu podatków lub ubezpieczeń społecznych przy wypłatach świadczeń dokonywanych przez przedsiębiorców. Artykuł zawiera także omówienie zagrożenia sankcjami karnymi w polskim systemie prawnym.


Koszty i korzyści wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2006 str. 8-12

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wyniki badania kosztów i korzyści wdrażania systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Dokonano porównania kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania BHP z kosztami realizacji wymagań wynikających z przepisów.


Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenie polskich przedsiębiorstw
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2003 str. 20-22

Dr Zofia Pawłowska, Mgr. Małgorzata Pęciłło Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Temat kosztów, jakie muszą ponieść polskie przedsiębiorstwa w związku z dostosowaniem prawa krajowego do wymagań dyrektyw UE w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy budzi wiele obaw i kontrowersji. Jednak z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że przedsiębiorstwa, które nie miały problemów z przestrzeganiem obowiązujących przepisów w obszarze bhp nie obawiają się ani zbyt wysokich kosztów, ani trudności wynikających z konieczności dostosowania się do zmian wprowadzonych do prawa polskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2002 str. 20-23

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy

Znajomość kosztów związanych z nieodpowiednimi warunkami bhp i kosztów profilaktyki stanowi podstawę analiz kosztów i korzyści umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych w celu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono propozycję wspomaganego komputerowo modelu analizy kosztów i korzyści umożliwiającego dokonywanie oceny ekonomicznej różnych wariantów nakładów na poprawę warunków pracy.